დაბრუნების პოლიტიკა

ქვემოთ მოცემული თანხის დაბრუნების პოლიტიკა მოქმედებს იმ შეკვეთებისთვის, რომელიც მომხმარებლის ან მიმწოდებლის შეტყობინების საფუძველზე ბრუნდება მიმწოდებელთან შემდეგ პირობებში:

  1. შეკვეთის გაუქმებაზე შეტყობინება მომხმარებლის მხრიდან ხდება შეკვეთიდან 24 საათის განმავლობაში ( გამონაკლისია ‘In stock’ კატეგორიიდან ნაყიდი პროდუქტები, რომელთა გაუქმებაც შესაძლებელია კურიერთან გადაცემამდე. საკურიერო სერვისით შეკვეთის გამოგზავნის შემდეგ მისი ავტომატური გაუქმება აღარ ხდება).
  2. შეკვეთა ჩაბარებული არ არის 40 კალენდარული დღის განმავლობაში ( გამონაკლისია ‘In stock კატეგორიიდან ნაყიდი პროდუქტები, რომელთა ჩაბარების მაქსიმალური ვადაა 10 სამუშაო დღე).
  3. შეკვეთილი და მიღებული პროდუქტი არ ემთხვევა ერთმანეთს.
    განსხვავება მკაფიოდ უნდა ჩანდეს ვებგვერდზე განთავსებული პროდუქტის მახასიათებლების მიხედვით: პროდუქტის ფერები, ბრენდირება, შეკვეთილი ზომა, დამატებითი ატრიბუტიკა.
    პროდუქტის განმასხვავებელი ნიშნები შესადარისი უნდა იყოს მხოლოდ Mantis.ge-ზე არსებული იგივე პროდუქტის მახასიათებლებთან.
  4. ჩაბარებული შეკვეთა არის დაზიანებული და დაზიანების ამსახველ ფოტო/ვიდეო მასალას მომხმარებელი აგზავნის ჩაბარებისთანავე.

მისამართზე გაგზავნილი პროდუქტის დაბრუნება ხდება უფასოდ ჩაბარებისას მისი შემოწმების და ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში.
დაბრუნებისთვის საჭიროა მომხმარებელმა არ ჩაიბაროს პროდუქტი და გამოატანოს ის კურიერს.
ჩაბარების და შესაბამისი დოკუმენტის ხელმოწერის შემდეგ პროდუქტის დაბრუნება ხდება არაუგვიანეს 2 სამუშაო დღის ვადაში. სერვისი ფასიანია და განისაზღვრება მისამართის შესაბამისი ტარიფით.

პროდუქტის დაბრუნება ხდება პირვანდელ მდგომარეობაში: იარლიყით, თავდაპირველი შეფუთვით და გამოყენების ნებისმიერი კვალის გარეშე.
ამ პირობის დარღვევის შემთხვევაში პროდუქტის შესაბამისი ღირებულების ანაზღაურება არ ხდება და ის მომხმარებელთან დაბრუნდება შემოწმებისთანავე.

გაუქმებული შეკვეთის/ პროდუქტის შესაბამისი ანგარიშსწორება ხდება არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღის ვადაში შემკვეთის საბანკო ანგარიშზე.
მნიშვნელოვანი დეტალები:
ა) გადარიცხვა ხორციელდება მხოლოდ შემკვეთზე და არა მესამე პირზე.
ბ) ბარათზე უკუგატარების მექანიზმი მოქმედებს შეკვეთიდან მხოლოდ 24 საათის განმავლობაში.