შეკვეთის ჩაბარება


In stock კატეგორიის პროდუქტების შეკვეთისას მისამართზე გაგზავნა ხდება გადახდიდან მეორე სამუშაო დღეს.
სხვა კატეგორიებიდან შეკვეთილი პროდუქტები გადახდიდან 14-18 სამუშაო დღის ვადაში ბარდება.

ტრანსპორტირების ვადები შესაძლოა გახანგრძლივდეს რამდენიმე სამუშაო დღით ტრანსპორტირების ხარვეზების გამო. ასეთ შემთხვევაში პრობლემის აღმოჩენისთანავე საკონტაქტო ნომერზე მიიღებთ შესაბამის სმს-ს და ჩაბარება მოხდება შეტყობინებაში მითითებული ვადებით, გარდა ფორსმაჟორისა*

შეკვეთილი პროდუქტ(ებ)ის ჩაბარება ხდება 'შეკვეთა ჩამოსულია' სტატუსის მინიჭების შემდეგ.
შეტყობინება იგზავნება სმს-ით და ელ.ფოსტით მომხმარებლის პროფილში მითითებულ საკონტაქტოებზე.
მომხმარებელი პასუხისმგებელია შეტყობინებაში მითითებული ვადებში შეგვატყობინოს მისამართის ცვლილების შესახებ, სხვა შემთხვევაში გზავნილის ჩაბარება შესაძლოა დაგვიანდეს.

თბილისში გზავნილების ჩაბარებას უზრუნველყოფს საკურიერო კომპანია 'სითი ექსპრესი' 2 სამუშაო დღის ვადაში , რეგიონებში - 'ონვეი დელივერი' 3-5 სამუშაო დღის ვადაში .


საკურიერო მომსახურების საფასური:

შეკვეთის ღირებულება თბილისი რეგიონები
200 ლარი ან მეტი
0 0
100 ლარი ან მეტი
0 5
100 ლარზე ნაკლები 4 8

თუ პროდუქტ(ებ)ის ღირებულება სრულად არაა გადახდილი, დარჩენილი თანხის გადახდა შესაძლებელია კურიერთან ნაღდი ანგარიშსწორებით შეკვეთის ჩაბარებისას.გასათვალისწინებელია: საკურიერო კომპანიის წარმომადგენელი მომხმარებელს უკავშირდება როგორც კომპანიის, ასევე პირადი ტელეფონიდანაც ჩაბარების დროის და/ან ადგილმდებარეობის დასაზუსტებლად

* ფორსმაჟორული სიტუაციის შექმნის შემთხვევაში შეკვეთის ჩაბარების ვადები განისაზღვრება გარემო ფაქტორების გათვალისწინებით და წინასწარ ეცნობება მომხმარებელს. ასეთ სიტუაციად შეიძლება ჩაითვალოს სტიქიური უბედურებები, სამოქალაქო არეულობა, საბოტაჟი და სხვა საწარმოო არეულობა, რომელიც კომპანიის კონტროლს არ ექვემდებარება.